Välkomna på Hammarö Naturskyddsförenings årsmöte den 30 mars 2023 klockan 18 i Skoghalls Folkets hus, Gunnarskärssalen


Det blir förstås ett årsmöte med diverse punkter och val som ska göras. Dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och bokslut finns här. Någon sorts underhållning hoppas vi att kunna ordna och kaffe och macka väntar efter att dagordningen betats av.
Efterlysning: Förstärkning till styrelsen
Valberedningen har inga förslag på förändring av bemanningen av styrelsen men säger att det vore bra att utöka den med åtminstone en, men helst två, suppleanter. Det krävs inga övernaturliga förmågor, enorma kunskaper eller otrolig arbetskapacitet för att vara med i styrelsen. Hammarö Naturskyddsförening ägnar sig åt miljö- och klimatfrågor, stadsplanering och naturskydd, som berör Hammarö kommun, men har även utblick mot grannkommuner och Värmlands län. Vi försöker också att anordna utflykter, gärna i samarbete med andra föreningar såväl i som utanför Naturskyddsföreningen. Vi har tio styrelsemöten om året med uppehåll över sommaren. På de här villkoren är det klart att du säger ja till att bli suppleant i Hammarö Naturskyddsförenings styrelse. Men skulle inte uppdraget passa dig så känner du säkert någon som du tycker är som klippt och skuren för det.
Hör av dig till Åke 076-291 72 35 eller ake.n.johansson@gmail.com

Klicka här för årsmöteshandlingarna.

 

Varmt välkomna!

 

SUGEN PÅ FÅGELSKÅDNING?

Pilfink

Som medlem i Hammarö Naturskyddsförening är du välkommen att delta i utflykter som arrangeras av Karlstads Ornitologiska Förening. Här är några tips i närområdet den närmaste tiden, men det finns mer på Karlstads ornitologiska förening
Lördag 18 mars kl 08.00: Alstersälven. Samling på P-platsen vid herrgården. Anders Hanson guidar.
Lördag 1 april kl 07.00: Nolgårdsviken. Plattformen med omgivningar Samling vid P-platsen eller plattformen. Guider: Ann-Sofie Jonsson och Jesper Haglund.
Lördag 6 maj kl 07.00: Hammarö sydspets. Samling vid tornet. Jesper Haglund och Maria Berglund guidar.
Vid de här utflykterna går det att ansluta senare, men för den morgontrötte finns annars en kvällsexkursion torsdagen 1 juni 20.30 till Kroppkärrssjön med Roger Jonasson som guide. Samling på parkeringen vid badplatsen.

Tipspromenad på Hammars udde

Naturskyddsföreningen uppmärksammar Biologiska mångfaldens dag
22 maj med en kort tipspromenad på Hammars udde. Gå rundan när
som helst mellan 22 maj och 12 juni. Svara på frågorna, som handlar
om natur och miljö, och var med i utlottning av naturböcker.
Promenaden på en halv kilometer startar i skogsdungen efter
parkeringen, mitt emot sista fornminneshögarna och avtagsvägen ner
mot sjön. Målgång på samma ställe. Huvudsakligen vältrampad stig,
men även lite oordnad natur och ett torrt dike att passera.
Mejla din tipsrad till ake.n.johansson@gmail.com eller sms:a till
0762917235. Rätta svaren kommer på
https://hammaro.naturskyddsforeningen.se/ och
https://www.facebook.com/groups/Hammaronatur Vi hör av oss till
vinnarna.
Om något har hänt med skyltar och annat vill vi gärna få reda på det!

Klicka på bilden!

Film om skogen, tisdagen den 26 april, kl 18:30

Tisdagen 26 april kl 18.30 visas den uppmärksammade filmen Om skogen i Skoghalls Folkets hus. Som medlem i Naturskyddsföreningen i Hammarö kan du se filmen gratis (annars kostar det 80 kr). Du köper själv biljett och så får du pengarna tillbaka av Naturskyddsföreningen. Läs mer om filmen och boka på https://skoghallsfolketshus.se/… Och medlem i Naturskyddsföreningen blir du här: https://www.naturskyddsforeningen.se/stod-oss/bli-medlem

Miljö och natur i fokus när Naturskyddsföreningen Hammarö mönstrar de politiska partierna på ön

 

 

7 april 2022 kl 18-20

Miljö och natur i fokus när Naturskyddsföreningen Hammarö mönstrar de politiska partierna på ön

Naturskyddsföreningen Hammarö bjuder in till en hearing om var Hammarö kommun och dess politiska partier står i viktiga och aktuella frågor som rör den lokala miljön och naturen.

Hammarö är Värmlands i särklass mest tätbebyggda kommun. Skärgårdskommunen är också den Vänerkommun som har de hårdast exploaterade stränderna och successivt naggas grönområden allt mer i kanten till förmån för nya bostäder. Ett stort pendlande till arbeten utanför kommunen ställer krav på goda kommunikationer. Är utvecklingen ekologiskt hållbar och är det möjligt att bevara biologisk mångfald i Hammarö kommun med den expansion som pågår? Vad betyder de miljöförändringar som kommunen genomgår för människors hälsa och trivsel?

Det är några av de frågor som ska diskuteras och debatteras när Naturskyddsföreningen samlar representanter för kommunledningen och alla Hammarös politiska partier i Skoghalls Folkets hus torsdagen den 7 april 2022 kl 18-20.

Moderator för debatten kommer att vara Mathias Österdahl.

Frågor om arrangemanget kan ställas till

Svante Nylund

svante.fredstrom@gmail.com

070-540 70 17

eller

Leif Holmqvist

leif.holmqvist41@gmail.com

070 -551 79 18

Naturskyddsföreningens synpunkter om Mosstorpstippen

Naturskyddsföreningens synpunkter på samrådsunderlag om Mosstorpstippen

Naturskyddsföreningen i Hammarö har tagit del av Samrådsunderlag inför ansökan om ändring av miljöfarlig verksamhet angående Mosstorps avfallsupplag och vill framföra några frågor och synpunkter.

”Efter årsskiftet 2020-12-31 får lakvatten från Mosstorp enligt villkor i Vidöns reningsverks nya tillstånd inte längre tas emot.”

Var kan man hitta vilka villkor som gäller för Vidöns reningsverk och varför kan lakvattnet inte längre tas om hand där?

Vad man kan se på Lantmäteriets historiska ortofoton från 1960 fanns verksamhet på platsen redan då. I samrådsunderlaget sägs att det inte är känt vad som lagts på deponin före 1975, men finns det dokumentation på vad som deponerats sedan dess och var på deponin de olika avfallsfraktionerna placerats?

”En avslutningsplan håller på att tas fram av verksamhetsutövaren.”

Hur avslutningen och sluttäckningen sker har betydelse för lakvattnets sammansättning och volym och detta borde ha informerats om i samrådsunderlaget.

”Den nu sökta ändringen omfattar lokalt omhändertagande av lakvatten istället för avledning till det kommunala spillvattennätet.”

Samrådsunderlaget borde ha upplyst om vad det lokala omhändertagandet är tänkt att bestå av. Det sägs att lakvatten ska pumpas till lakvattendammar i deponins norra del för att genomgå rening. Vilken typ av rening kommer att tillämpas? Hur kommer sediment att omhändertas? Vilken kvalitet förväntas på behandlat lakvatten?

Naturskyddsföreningen håller med om att Sättersviken inte är en lämplig recipient för lakvattnet från deponin. Men som konstateras i samrådsunderlaget har det tänkta alternativet Skageneviken, som är en del av Värmlandssjön, otillfredsställande ekologisk status och heller inte uppnår god kemisk status. Skageneviken är en grund vik som har begränsat samband med öppet vatten och ett utsläpp av lakvatten där kan antas få stor lokal påverkan och motverka möjligheterna att nå gällande och framtida kvalitetsnormer. Liksom Sättersviken ingår den i Göta älvs avrinningsområde. Naturskyddsföreningen menar att Skageneviken inte är en godtagbar mottagare av lakvattnet och att ett annat alternativ för hantering av lakvattnet ska tas fram.

”Analys med avseende på microtox visar att ingen detekterbar toxicitet har kunnat påvisas med avseende på den testade organismen.”

Lakvattnet innehåller Bisfenol A, som är hormonstörande, reproduktionsstörande och är giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. PFAS, som också finns i lakvattnet, är i det närmaste onedbrytbart och ska naturligtvis inte släppas ut i sjön över huvud taget. En nyligen framlagd rapport https://www.richwaters.se/forekomst-av-organiska-miljofororeningar-i-svenska-ytvatten-kartlaggning-av-sveriges-tre-storsta-sjoar-tillrinnande-vattendrag-och-utlopp/ varnar för effekten av sådana kemikalier i våra ytvatten, dels som enskilda ämnen, men speciellt när flera ämnen samverkar.

Lakvattnet innehåller även ett antal tungmetaller som ackumuleras och har lång påverkanstid i recipienten.

Det finns ett antal olika reningsmetoder som kraftigt minskar halterna av organiska och oorganiska föroreningar i avloppsvatten. Vilka metoder är tänkta att användas för rening av lakvattnet från Mosstorpsdeponin?

”I dag finns ingen mätning av flöde på anläggningen”

Flödesmätning är nödvändig för att kunna uppskatta de totala mängderna av förorenande och miljöskadliga ämnen som lakvattnet innehåller. I en ombyggd lakvattenhantering ska flödesmätning finnas.

”En recipientutredning kommer att genomföras inom ramen för denna ändringsansökan. I denna kommer utvärdering ske mot  miljökvalitetsnormer i recipient.”

Skageneviken kan antas ha en begränsad omsättning av vattenvolymen och vara känslig för föroreningar. Kommer recipientutredningen att innehålla en hydrologisk del? Kommer ekologin i viken att undersökas?

”Inga naturvärden hittas i närheten av avfallsupplaget.”

De planerade åtgärderna för lakvattenhanteringen berör områden utanför upplagets närhet. En naturvärdesinventering ska inbegripa diken och småvatten från och intill deponin liksom diket till och utloppet i Skageneviken. Inventeringen ska ske vid en årstid när flyttfåglar finns i området, amfibier är aktiva och örter kan iakttas.